Suprafaţa totală a comunei este de 6.439 ha, din care:

  - intravilan 424 ha

  - extravilan 6.015 ha


Teren extravilan din care: Suprafaţă (ha)
Teren arabil 4.134

15
Vii 67
Păduri 1.328
Păşuni şi fâneţe 21
Luciu de apă 224

226

 

  Din punct de vedere pedologic, terenurile agricole ale comunei se caracterizează prin soluri fertile, cernoziom, soluri azonale nisipoase şi hidromorfe.

  Sunt tradiţionale culturile de porumb, grâu, orz, cartofi, zarzavaturi, lebeniţă. Creşterea animalelor se bazează pe creşterea porcinelor, a bovinelor şi mai puţin cea a ovinelor. Multe familii cresc cai pentru muncile agricole.

  Ca oportunitate menţionăm condiţiile favorabile pentru cultivarea plantelor industriale: sfeclă de zahăr, floarea-soarelui.

 

  Puncte tari, iniţiative:

  - terenurile agricole sunt deosebit de productive

  - tradiţie şi potenţial de creştere a gâştelor şi raţelor;

  - există gospodari harnici, ferme şi asociaţii agricole care funcţionează eficient;

  - există grajduri de închiriat, potenţial de creştere a bovinelor şi cabalinelor.

 

  Obiective:

  - utilizarea apei geotermale în agricultură (pentru încălzirea unor sere etc.)

  - formarea unor asociaţii, cercuri profesionale pentru facilitarea accesului la informaţie specifică;

  - facilitarea şi Încurajarea accesului la fonduri interne şi externe;

  - iniţierea participării în reţele economice;

  - înfiinţarea de loturi demonstrative pentru a conştientiza gospodarii de necesitatea folosirii tehnologiilor moderne şi a celor de biocultură,

  - înfiinţarea suprafeţelor pe care se practică biocultură;

  - înfiinţarea unui cerc de maşini agricole private;

  - formarea de centre locale pentru întreţinerea şi reparaţiile utilajelor agricole;

  - posibilitatea vizitării fermelor care au rezultate excepţionale (organizarea unor drumuri de studii şi schimburi de experienţe pentru agricultori);

  - înfiinţarea unui centru de colectare şi valorificare en-gros a produselor agricole,

  - organizarea achiziţionării seminţelor de calitate;

  - iniţierea prelucrării locale a unor produse agricole.